Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Definities

 1. Wavy Yute, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 77352130.
 2. De wederpartij van Wavy Yute wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens Wavy Yute.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en de vooruitbetaling.
 2. Wanneer koper niet binnen afgesproken termijn betaald, dan is de koper in gebreke. Wanneer de koper in gebreke blijft, betekent dit dat Wavy Yute gerechtigd is de verplichtingen op te schorten. Dit verandert pas wanneer koper zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Wanneer koper in gebreke blijft, dan betekent dit dat Wavy Yute over kan gaan tot invordering. De kosten die de invordering met zich mee brengt worden verhaald van de koper.
 4. In geval van beslaglegging, faillissement of surseance van betaling vanuit de koper, betekent dit dat Wavy Yute zijn vorderingen onmiddellijk kan opeisen.
 5. Wanneer de koper enige medewerking weigert, dan is koper nog steeds verplicht het afgesproken bedrag te betalen aan Wavy Yute
 6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Wavy Yute, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wavy Yute te betalen.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. De koper heeft het recht om elke bestelling zonder geldige reden te routeneren en dus de overeenkomst te ontbinden. De termijn van veertien dagen begint vanaf het moment dat de volledige bestelling is ontvangen bij de koper.
 2. De koper kan op aanvraag bij Wavy Yute een herroepingsformulier verkrijgen. Wavy Yute is verplicht dit tot beschikking te stellen.
 3. Tijdens de termijn van veertien dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product uitpakken zodat zowel de verpakking als het product onbeschadigd blijft. Hierdoor kan de koper beoordelen of hij het product wil behouden. Indien koper van het herroeppingsrecht gebruik wil maken zal zoals hierboven benoemd de verpakking en het product onbeschadigd en ongebruikt terug moeten zenden. Hierbij moet de koper alle bijgeleverde toebehoren ook terugzenden. De zending zal indien redelijkerwijze mogelijke in de originele verpakking aan Wavy Yute retour gezonden worden. Dit natuurlijk volgens de door Wavy Yute verstrekte en duidelijke instructies.

 

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbieding zijn vrijblijvend, tenzij hier een termijn van aanvaarding is vernoemd. Wordt dit niet binnen het vastgestelde termijn aanvaard, dan vervalt dit.
 2. Aangegeven levertijden in offertes zijn een indicatie. Wanneer deze overschreden worden geeft dit de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij dit door beide partijen duidelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 3. De op offertes, facturen of aanbieding genoemde prijs bestaat uit zowel de verkoopprijs als het huidige gekoppelde btw-tarief.

 

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

 1. Wanneer de bestelling door verkoper is ontvangen, betekend dit dat het risico overgaat naar de koper.

 

Artikel 7: Onderzoek, klachten

 1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de koper om het geleverde product op het moment van levering of binnen een zo kort mogelijk termijn te onderzoeken. De koper zal de kwaliteit en kwantiteit van het product onderzoeken of deze voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden en is overeengekomen.
 2. Bij een terechte klacht kan de koper terecht bij Wavy Yute, wanneer deze gegrond wordt verklaard heeft Wavy Yute de keuze om het product te herstellen, opnieuw te leveren of om van de verkoop af te zien, hierbij zal Wavey Yute dat deel van de verkoopprijs terugbetalen.
 3. Klachten die betrekking hebben op slechts een deel van de bestelling hebben geen invloed op andere producten van dezelfde bestelling.

 

Artikel 8: Levering

 1. Levering geschiedt magazijn. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. Wanneer de levering plaatsvindt is de koper verplicht deze in ontvangst te nemen.
 3. Wanneer afname wordt geweigerd door de koper of wanneer de koper nalatig is in het verstrekken van informatie die noodzakelijk zijn voor de levering. Dan is Wavy Yute gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan. Wanneer gegevens van de koper nodig zijn voor de levering maar nog ontbreken, dan gaat de afgesproken levertijd pas in na ontvangen van deze gegevens.
 4. Wanneer de levering wordt bezorgd, is Wavy Yute gerechtigd bezorgkosten in rekening van koper te brengen.
 5. De door Wavy Yute aangegeven termijn van de levering is een indicatie.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. Wanneer Wavy Yute zoals in de overeenkomst afgesproken verplichtingen niet, niet tijdig of helemaal niet kunnen voldoen als gevolg van overmacht. Dan zal Wavy Yute niet aansprakelijk zijn voor de door de koper geleden schade.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waarmee Wavy Yute tijdens de overeenkomst geen rekening mee kon houden. Denk hierbij aan transportmoeilijkheden, ziekte, energiestoring, werkstaking, brand enzovoort.
 3. Daarnaast worden omstandigheden die door toeleveringspartijen waarvan Wavy Yute afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook als overmacht gezien worden. Dit kan dus niet van Wavy Yute worden verhaald behalve wanneer dit aan Wavy Yute zelf te wijten is.
 4. Wanneer Wavy Yute door overmacht zoals hierboven benoemd niet aan zijn verplichtingen voor de verkoop kan voldoen. Wanneer de verplichtingen na de termijn van dertig kalenderdagen nog niet zijn na gekomen, hebben beiden partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Wanneer Wavy Yute door overmacht meer dan drie maanden niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De ontbinding kan alleen doormiddel van een aangetekende brief.

  

Artikel 10: Overdracht van rechten

 1. Rechten die een partij uit deze overeenkomst aangaan kunnen niet worden overgedragen, zonder hiervoor schriftelijke overeenstemming van beide partijen te hebben ontvangen.

  

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De producten van Wavy Yute zullen eigendom blijven van Wavy Yute totdat de koper het volledige bedrag heeft betaald. Tot die tijd kan Wavy Yute zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
 2. Wanneer producten nog niet geleverd zijn, en de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet volgens afspraak is voldaan, heef Wavy Yute recht op retentie. De levering zal pas plaats vinden wanneer de volledig prijs betaald is aan Wavy Yute.

 

Artikel 12: klachtplicht

 1. Koper is verplicht eventuele klachten over de werkzaamheden te melden aan Wavy Yute. De klacht wordt zo uitgebreid mogelijk toegelicht, zodat Wavy Yute instaat is om hierop te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Wavy Yute verplicht het desbetreffende product te vervangen of eventueel te herstellen. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid met betrekking op schade voortvloeiend uit of verband houdend tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit bedrag wordt vermeerder met het eigen risico volgende de polis.

 

Artikel 14: Garantie

 1. Europese richtlijnen geven een garantie van 2 jaar aan echter hanteert Wavy Yute de Nederlandse richtlijnen, deze geven aan dat het product zo lang moet meegaan als ervan wordt verwacht. De producten die Wavy Yute aanbiedt is voornamelijk kleding wij hanteren hier een redelijk termijn van 6 maanden voor.
 2. Het bovenstaand genoemde garantietermijn geld niet wanneer het gebrek ontstaan is doormiddel van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikt of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht aan het product.
 3. Indien de door Wavy Yute verstrekte garantietermijn betrekking heeft op een door derde vastgesteld termijn, is de garantie beperkt tot dit termijn.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wavy Yute en andere partijen is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wavy Yute is gevestigd is alleen bevoegd om te beoordelen over eventuele geschillen, tenzij de wet dit dwingend anders voorschrijft.
 3. Het toepassen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer een of meerdere van deze bovenstaande bepalingen uit de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden verklaart, dan blijven de overige bovenstaande voorwaarden nog steeds van toepassing.